Индиго.конструктор

Жаа нормативтік жаттарды зірлеуді жеілдету жне жеделдету, сырты жне ішкі жаттармен жмысты отайландыру, жат пен нім арасында цифрлы байланыс орнату
Конструктор

ызмет кмектеседі


Нормативтік жаттармен жмыс істеу тиімділігін арттыру

Артышылытары:

 • жаттарды автоматты трде деу, оны ішінде автоматты нмірлеу, кестелерді, формулаларды генерациялау жне сызбалармен жмыс істеу;
 • Стандарттарды мтін фрагменттеріні массиві жне оларды RCclass бойынша тегтелген жне жіктелген параметрлік талаптары;
 • Кез келген мтіннен нормативтік жаттара сілтемелерді автоматты трде орналастыру;
 • Сырты жне тиісті жаттардаы згерістер туралы хабарлама;
 • Стандарт талаптары мен нім сипаттамалары арасындаы байланыс;
 • зірленген жаттарды бір жерде сатау.

жаттарды зірлеу уаытын ысартыыз жне ателер ытималдыын азайтыыз

Артышылытары:

 • Санды шаблонны арасында жат мазмнын автоматты трде жасау;
 • жатты сырты трін автоматты трде реттеу жне басып шыаруа дайындау;
 • нім класына ойылатын сипаттамалар мен талаптарды дайындалан жиынтыы;
 • Кестелермен, формулалармен жне суреттермен жмыс істеу ммкіндігіні болуы;
 • Анытамалы массаны сйкестігін баылау.

німдерді стандарттара сйкестігін талдау шін сапаны арттыру жне уаытты ысарту

Артышылытары:

 • німдерді ресейлік жне шетелдік стандарттара сйкестігін автоматты трде талдау;
 • німге ресейлік жне шетелдік стандарттарды мтіндік жне параметрлік талаптарын автоматты трде тадау.

німдеріізге сырты нарытарды талаптарын жылдам талдау, ассортиментті лайту, жаа німдерді шыаруа кететін уаытты ысарту арылы тауар айналымы мен пайданы лайту.

Артышылытары:

 • Жаа німді шыару кезінде стандарттау кезеіне ажетті уаытты 80%-а ысарту арылы пайданы лайту;
 • Бірегей аналитикаа ол жеткізу арылы бсекелестік артышылыа ол жеткізу;
 • ауіпсіздік. Барлы деректер зады жне авторлы ы иесі оны пайдалануа жауапты;
 • Деректер ауіпсіздігі. Барлы деректер бір жерде ауіпсіз саталады, бл апаратты дйектілігін жне онымен жмыс істеуді арапайымдылыын амтамасыз етеді;
 • Ксіпорын ішіндегі блімшелерді зара рекеттесу тиімділігін арттыру.

німге ызыасыз ба немесе сратарыыз бар ма?

Байланыс формасын толтырыыз. Бізді маман сізге жаын арада хабарласады.

Пішінді толтырыыз

Тймені басу арылы сіз шарттарды абылдайсыз Жеке деректерді деуге атысты саясат

Рамет сізге!
Сізді срауыыз жіберілді

Менеджер сізбен жаын арада хабарласады!

Ыайлы жне жылдам веб нсасы


Indigo.Constructor компьютеріізге орнатуды ажет етпейді жне мыналара кепілдік береді:

 • Мліметтерді пиялылыы;
 • ызмет крсетуді жоары жылдамдыы;
 • лемні кез келген жерінен жмыс істеу ммкіндігі.

жеке кеесші

олымызды созып, иы тірейік


Бізді мамандар сізге ызметті барлы функциялары мен ммкіндіктері туралы егжей-тегжейлі жне аны айтып береді, сонымен атар пайдаланушыларды оытуды амтамасыз етеді..

Техникалы кмек

Конструктор ызметімен жмыс істеуді бкіл кезеінде біз з клиенттерімізге тегін жне жоары сапалы техникалы олдау крсетеміз..

Маманны кмегі

Уаытыыз таусылып жатыр ма лде бірдее істемей жатыр ма? Білікті сарапшылар сізді жмысыыза кмектесуге уанышты болады.

Жктеп алу нсауларына сілтеме


Пайдаланушы нсаулары

Indigo.Smetaplan жйесін орнату жне онымен жмыс істеу бойынша нсаулыты жктеп алыыз. Нсаулар сізге ызметті ыр-сырын тсінуге кмектеседі, сонымен атар жйені лі сатып алмаан пайдаланушылара алдымен оны функционалды ммкіндіктерімен танысуа ммкіндік береді.

Орнату нсаулары

Бадарламаны пайдалану шін орнату ажет емес. Жмыс интернет-браузер арылы жзеге асырылады.

Бадарламалы ралды ны жеке есептеледі.
Есепті алу шін бізге хабарласыыз
8 (800) 555-51-17

німге ызыасыз ба немесе сратарыыз бар ма?

Байланыс формасын толтырыыз. Бізді маман сізге жаын арада хабарласады.

Пішінді толтырыыз

Тймені басу арылы сіз шарттарды абылдайсыз Жеке деректерді деуге атысты саясат

Рамет сізге!
Сізді срауыыз жіберілді

Менеджер сізбен жаын арада хабарласады!